FOTO:

Plass til alt og alle? – Et torsdagsseminar om trengsel langs kysten

29. september    14.00    Møterommene i Kystens Hus    0   

I tidligere tider var kystområdene brukt av fiskere og sjøtransport og det var få konflikter. Med framveksten av havbruksnæringen på 1980-tallet ble det flere konflikter ettersom oppdrett krevde eksklusiv bruk av nære kystområder. Andre interesser gjorde seg også sterkere gjeldende, i første rekke turistindustrien, fritidsbrukere, petroleumsindustrien, gruveindustrien, forsvaret og verneinteresser. Selv om Norge har en lang kystlinje ble det kamp om plassen. Løsningen ble kystsoneplanlegging.

I Troms er det særlig motsetningen mellom havbruk og tradisjonelt fiske som har preget overskriftene, mens det i andre fylker har vært konflikter både med turistindustrien og fritidsbrukerne. I tillegg skal også Sametinget konsulteres når arealdisponeringen berører sjøsamiske interesser. Noen ganger kan det legges opp til flerbruk, mens andre ganger er det eksklusiv bruk. Da blir det kamp om plassen, hvor departementet i siste instans må opptre som megler.
Spørsmålet nå er om det kan legges opp til en type planlegging som bedre ivaretar ulike interesser, og hva bør eventuelt legges til grunn dersom vi må velge?

Vi inviterer til et seminar som vil berøre kystsoneplanlegging, de viktigste konkurrerende interessentene i Troms, og hvordan UiT Norges arktiske universitet kan bringe kompetanse inn i debatten.

Sted: Møterom på Kystens hus

Tid: 29.09 kl 14.00-15.30 (kapasitet ca 50)

Foredragsholdere:
• Bjørn Hersoug (Norges fiskerihøgskole)
• Stig Nilsen (Lerøy)
• Mari-Ann Johansen (Fisker)
• Petter Holm (Norges fiskerihøgskole)

Kystens Hus er arena for seminarserie levert av UiT (BFE), Nofima og Havforskningsinstituttet. Seminarene finner sted hver siste torsdag i måneden.

Velkommen til interessant seminar!

Tilbake til arrangementer

Til toppen